Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1332 zadań

Zadanie 1

Najmniejsza wartość funkcji w przedziale jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 2

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego określonego dla są dodatnie i . Stąd wynika, że iloraz tego ciągu jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 3

Prostą przechodzącą przez punkt A = (1, 1) i równoległą do prostej opisuje równanie:

A. B. C. D.

Zadanie 4

W poniższym układzie współrzędnych zaznaczono punkty A, B, C, D.

Niech będzie symetrią środkową względem punktu (p;q). Zatem:

A. B. C. D.

Zadanie 5

Liczba jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 6

Objętość walca o promieniu podstawy 4 jest równa . Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 7

Liczba jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 8

Rozwiązaniem nierówności jest

A. B. C. D.

Zadanie 9

Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5?

A. B. C. D.

Zadanie 10

Każdy z następujących rysunków jest interpretacją geometryczną układu równań liniowych:

Rysunku reprezentują odpowiednio układ:
A. oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny
B. nieoznaczony, oznaczony, sprzeczny
C. sprzeczny, nieoznaczony, oznaczony
D. sprzeczny, oznaczony, nieoznaczony

A. B. C. D.