Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1257 zadań

Zadanie 1

Dane są liczby . Iloczyn jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 2

Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzchołku w punkcie

A. B. C. D.

Zadanie 3

Równanie
A. nie ma rozwiązań rzeczywistych
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste
C. ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste
D. ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste

A. B. C. D.

Zadanie 4

Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 5

Suma 2n początkowych liczb naturalnych dodatnich parzystych jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 6

Prosta k przecina oś Oy układu współrzędnych w punkcie (0, 6) i jest równoległa do prostej o równaniu y = -3x. Wówczas prosta k przecina oś Ox układu współrzędnych w punkcie

A. B. C. D.

Zadanie 7

Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 i 12. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 8

Jeśli wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego mają jednakowe długości, to ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod takim kątem , że:

A. B. C. D.

Zadanie 9

Liczba jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 10

Objętość sześcianu jest równa 27 cm3. Jaka jest suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu?

A. B. C. D.