Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1357 zadań

Zadanie 1

Prosta określona wzorem y = ax + 1 jest symetralną odcinka AB, gdzie A = (-3, 2) i B = (1, 4) . Wynika stąd, że

A. B. C. D.

Zadanie 2

Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC, CE i BC są podane na rysunku. Długość odcinka DE jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 3

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2?

A. B. C. D.

Zadanie 4

Liczba |5 - 7| - |-3 + 4| jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 5

Rozwiązaniem równania , jest liczba należąca do przedziału

A. B. C. D.

Zadanie 6

Jeżeli  jest zdarzeniem losowym, a  - zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia oraz zachodzi równość , to

A. B. C. D.

Zadanie 7

W trójkącie równoramiennym ABC podstawa |AB| = 6, a ramiona |AC| = |BC| = 5. Wówczas cosinus kąta przy podstawie tego trójkąta jest równy:

A. B. C. D.

Zadanie 8

Dany jest ciąg określony wzorem dla . Ciąg ten jest

A. B. C. D.

Zadanie 9

Julia połowę swoich oszczędności przeznaczyła na prezent dla Maćka. 10% tego, co jej zostało, przeznaczyła na prezent dla Dominiki. Ile procent oszczędności pozostało Julii?

A. B. C. D.

Zadanie 10

Funkcja określona wzorem

A. B. C. D.