Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1407 zadań

Zadanie 1

Liczba jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 2

4% liczby x jest równe 6, zatem:

A. B. C. D.

Zadanie 3

W rosnącym ciągu geometrycznym , określonym dla   , spełniony jest warunek . Iloraz tego ciagu jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 4

Ile liczb całkowitych należy do zbioru rozwiązań nierówności ?

A. B. C. D.

Zadanie 5

Okręgi o środkach S1 = (3, 4) oraz S2 = (9, -4) i równych promieniach są styczne zewnętrznie. Promień każdego z tych okręgów jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 6

Kąt jest ostry i . Wówczas jest równy:

A. B. C. D.

Zadanie 7

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności .

A. B. C. D.

Zadanie 8

Ze zbioru liczb {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} wybieramy losowo jedną liczbę. Jeśli p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3, to

A. B. C. D.

Zadanie 9

Punkt A = (2017, 0) należy do wykresu funkcji f określonej wzorem

A. B. C. D.

Zadanie 10

Kąt między cięciwą AB oraz styczną do okręgu poprowadzoną przez punkt A ma miarę . Wówczas miara kąta wpisanego ACB (zobacz rysunek) jest równa

A. B. C. D.